Greece: IN PRISONS, THE STATE MURDERS – EN LAS PRISIONES, LOS ASESINATOS ESTATALES – IN CARCERI, LO STATO ASSASSINA – DANS LES PRISONS L’ETAT ASSASSINE – Στις φυλακές το κράτος δολοφονεί! Αφίσα της Ομάδας ενάντια στην Πατριαρχία ΑΠΟ

Translations of the text of original poster of APO: group against patriarchy – Anarchist Political Organization| Federation of Collectives, 14/04/2020.

IN PRISONS, THE STATE MURDERS: http://apo.squathost.com/in-prisons-the-state-murders-poster/

“Today, April 9, detainee Azizel Deniroglu died in her chamber, helpless, while facing some heart problems, and having a high fever too. All night, she pleaded for help, she had chest pains and she couldn’t breathe. According to reports, they didn’t even take her temperature and we ignore the real causes of her death. The shift manager threatened her with a report because she was bothering her. Our fellow inmate’s lifeless body was dragged out with a sheet in front of the shocked eyes of the whole wing. The tragic event took place in the V-wing, in which around 120 people are piled up”.

HANDS OFF THE WOMEN WHO FIGHT

“The death of our fellow inmate Demiroglu Azizel was a catalyst and led the prisoners to riot. The answer to our fellow inmate’s death and the mockery of the ministry, which while had promised the decongestion of prisons did not do so, was brutal violence. Riot police destroyed objects in prison, chased and beat women. A prisoner with epilepsy receiving strong medication was hit in the head by riot police on all over her body as she was being dragged and thrown into her chamber like trash while beating and cursing her. At the time of the riot police invasion, the uprising had already ended. This is the first time in the history of the struggles in prisons that a riot police invasion has been ordered to violently suppress a peaceful protest.”

excerpts from the words of women prisoners in Elaionas prison, in Thebes

IMMEDIATE SATISFACTION OF THE INMATES’ DEMANDS

Immediate decongestion of the prisons due to the coronavirus pandemic

– Release NOW all the prisoners who are patients, elderly, the mothers with their children and those considered vulnerable groups, that is a total of 1/3 of prisoners

– Release NOW all prisoners who have served 2/5 gross sentence.

AGAINST THE BRUTALITY OF CONFINEMENT, THE PANDEMIC AND THE ONGOING STATE AND CAPITALIST CRIME

WE ARE IN SOLIDARITY !

DEMOLITION OF ALL PRISONS AND CONCENTRATION CAMPS FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS

 AGAINST STATE AND PATRIARCHY – FOR EMANCIPATION AND ANARCHY

group against patriarchy –

Anarchist Political Organization| Federation of Collectives

EN LAS PRISIONES, LOS ASESINATOS ESTATALES: https://ekinarenekinaz.com/2020/04/20/grecia-en-las-prisiones-los-asesinatos-estatales/

“Hoy, 9 de abril, la detenida Azizel Deniroglu ha muerto en su habitación, indefensa, mientras enfrentaba algunos problemas cardíacos y, también, teniendo fiebre alta. Toda la noche ha pedido ayuda; tenía dolores en el pecho y no podía respirar. Según los informes, ni siquiera le han tomado la temperatura e ignoramos las causas reales de su muerte. La gerente de turno le había amenazado con un informe porque le estaba molestando. El cuerpo sin vida de nuestra compañera de prisión ha sido arrastrado con una sábana frente a los ojos conmocionados de todas las personas del ala (pabellón). El trágico evento ha tenido lugar en el ala V, en la que se apilan unas 120 personas”.

Soltad a las mujeres que luchan

“La muerte de nuestra compañera de prisión, Demiroglu Azizel, ha sido un catalizador y ha llevado a las prisioneras a la revuelta. La respuesta a la muerte de nuestra compañera de prisión y la burla del Ministerio, que, aunque había prometido la descongestión de las cárceles, no lo ha hecho, ha sido una violencia brutal. La policía antidisturbios ha destruido objetos en prisión, perseguido y golpeado a mujeres. Una presa con epilepsia que recibía medicación fuerte ha sido golpeada en la cabeza por la policía antidisturbios en todo su cuerpo mientras la arrastraban y arrojaban a su celda como basura mientras le golpeaban y le maldecían. En el momento de la aparición de la policía antidisturbios, el levantamiento ya había terminado. Esta es la primera vez en la historia de las luchas en las cárceles que se ordena una intervención de la policía antidisturbios para reprimir violentamente una protesta pacífica.”

Extractos de las palabras de las prisioneras en la prisión de Elaionas, en Tebas.

Satisfacción inmediata de las demandas de las compañeras presas

– Descongestión inmediata de las cárceles debido a la pandemia de coronavirus.

– Liberación YA de todas las presas que son pacientes, ancianas, madres con sus hijos y aquellas consideradas de grupos vulnerables. Es decir, un total de 1/3 de las presas

– Liberar YA de todas las prisioneras que hayan cumplido 2/5 partes de condena.

Contra la brutalidad del confinamiento, la pandemia y el continuo delito del Estado y capitalista

¡Somos solidarixs!

Demolición de todas las prisiones y campos de concentración para refugiadxs e inmigrantes

Contra el Estado y el patriarcado – Por la emancipación y la anarquía

Grupo contra el patriarcado – Organización política anarquista (APO) | Federación de colectivos

IN CARCERI, LO STATO ASSASSINA: http://apo.squathost.com/in-carceri-lo-stato-assassina/

“Oggi, 9 aprile, la detenuta Azizel Deniroglu è morta nella sua camera, impotente, affrontando alcuni problemi cardiaci e avendo anche la febbre alta.Tutta la notte, chiedeva aiuto, aveva dolori al petto e non poteva respirare. Secondo le notizie, non hanno nemmeno preso la sua temperatura e noi ignoriamo le vere cause della sua morte. Il direttore dei turni l’ha minacciata di fare rapporto perche’ la stava disturbando. Il corpo senza vita della nostra compagna è stato trascinato fuori con un lenzuolo davanti agli occhi sconvolti di tutta l’ala. Il tragico evento è avvenuto nell’ ala V, in cui circa 120 persone sono come tamponamento a catena.

MAI LE MANI DALLE DONNE CHE COMBATTONO

La morte della nostra compagna Demiroglu Azizel è stata un catalizzatore e ha portato i prigionieri alla rivolta. La risposta alla morte della nostra compagna e alla presa in giro del ministero, che aveva promesso la decongestione delle carceri, ma fatto niente, é stata una violenza brutale. La polizia antisommossa ha distrutto oggetti in carceri, ha inseguito e picchiato donne. Una prigioniera con epilessia che ha ricevuto forti medicine è stata colpita in testa e su tutto il corpo mentre veniva trascinata e gettata nella sua camera come spazzatura mentre la picchiavano e la malediavano. Nel momento dell’invasione della polizia antisommossa, la rivolta era già finita. Questa è la prima volta nella storia delle lotte nelle carceri che è stata ordinata un’invasione della polizia antisommossa per sopprimere con la violenza una protesta pacifica”.

Estratti delle parole di donne detenute nella prigione di Elaionas a Tebe

SODDISFAZIONEIMMEDIATADELLERICHIESTEDELLE DETENUTE

Decongestione immediata delle carceri a causa della pandemia di coronavirus

– Rilasciare ORA tutti i prigionieri che sono pazienti, anziani, madri con i loro bambini e gruppi considerati vulnerabili, ossia un totale di 1/3 dei prigionieri

– Rilasciare ora tutti i prigionieri che hanno scontato una pena di 2/5 di pene lorde.

CONTROLABRUTALITÀ DELCONFINAMENTO,LAPANDEMIA, LO CONTINUO CRIMINE DI STATO E CAPITALE

NOI SIAMO IN SOLIDARIETÀ!

DEMOLIZIONE DI TUTTE LE CARCERI E CAMPI DI CONCENTRAZIONE PER RIFUGIATI E IMMIGRATI

CONTRO LO STATO E IL PATRIARCATO – PER L’EMANCIPAZIONE E L’ANARCHIA

group against patriarchy – Anarchist Political Organization| Federation of Collectives

DANS LES PRISONS L’ETAT ASSASSINE: http://apo.squathost.com/dans-les-prisons-letat-assassine/

«Aujourd’hui, le 9 avril, la détenue Ajijel Demiroglou a décédé dansla cellule de prison, impuissante, tandis qu’elle souffrait de problèmes cardiaques et qu’elle avait de lafièvre forte.Pendant toute la nuit, elle demandait de l’aide, elle avait mal à la poitrine et ne pouvait pas respirer.Selon des témoignages,sa température n’a même pas été priseet on ignore les vraies causes de sa mort. La gardienne de prison en chargel’a menacée de rapport, parce qu’elle la dérangeait. Le corps inanimé de notre codétenue, ils l’ont tiré dehors enveloppé dans un drap,sous les yeux choqués de toute l’aile de la prison. Cet événement tragique a eu lieu dans la 5e aile où s’entassent environ 120 détenues».

A BAS VOS MAINS DES FEMMES QUI SONT EN LUTTE !

« La mort de notre codétenue, Ajijel Demiroglou, a joué un rôle de catalyseur amenant à la révolte des détenues. La réponse à la mort de notre codétenue et aux moqueries du ministère qui n’a rien fait pour désencombrer les prisons contrairement à ses promesses, était la violence brutale. Les CRS ont envahi la prison, détruit des objets, chassé et tabassé des femmes. Une détenue souffrant d’épilepsie et recevant un fort traitement médical, a été frappée à la tête et sur tout son corps par les CRS, qui la tiraient par terre pour la jeter comme une ordure dans sa cellule en la tabassant et en la jurant. Au moment de l’invasiondes CRS, la révolte avait déjà pris fin.C’est la première fois dans l’histoire des luttes dans les prisons que les CRS sont envoyés pour envahir la prison et réprimer une protestation pacifique. »

Extraits des paroles des détenues dans les prisons d’Elaiona de Thèbes

SATISFACTION IMMEDIATE DES REVEDICATIONS DES DETENUES:

  • Désencombrement immédiat des prisons en raison de la pandémie de coronavirus
  • Que toutes les détenues et tous les détenus malades, âgé(é)s, les mères avec leurs enfants et tous ceux qui sont considérés comme des groupes fragiles, c’est-à-dire le 1/3 des prisonniers et des prisonnières, soient relâché(e)s MAINTENANT
  • Que toutes les détenues et tous les détenus ayant fait les 2/3 de leur peine mixte, soient relâchées immédiatement

FACE A LA BARBARIE DE L’ENFERMEMENT, A LA PANDΕMIE ET AU CRIME ETATIQUE ET CAPITALISTE EN COURS

NOUS RESTONS SOLIDAIRES !

DETRUISONS LES PRISONS ET LES CAMPS DE CONCENTRATION DES REFUGIES ET DES IMMIGRES

CONTRE L’ETAT ET LE PATRIARCAT

POUR L’EMANCIPATION ET L’ANARCHIE

groupe contre le patriarcat

Organisation Politique Anarchiste / Fédération de collectivités

Στις φυλακές το κράτος δολοφονεί! Αφίσα της Ομάδας ενάντια στην Πατριαρχία – ΑΠΟ

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ

 «Σήμερα, 9 Απριλίου, η κρατούμενη Αζιζέλ Ντενίρογλου πέθανε στο θάλαμό της, αβοήθητη, ενώ αντιμετώπιζε κάποια καρδιολογικά προβλήματα, ενώ είχε και υψηλό πυρετό. Όλο το βράδυ εκλιπαρούσε για βοήθεια, είχε πόνους στο στήθος και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν τη θερμομέτρησαν καν και αγνοούμε τα πραγματικά αίτια του θανάτου της. Η υπεύθυνη υπάλληλος βάρδιας υπηρεσίας την απείλησε με αναφορά, γιατί την ενοχλούσε. Το άψυχο σώμα της συγκρατούμενής μας το έσυραν έξω με σεντόνι, μπροστά στα σοκαρισμένα μάτια όλης της πτέρυγας. Το τραγικό γεγονός έγινε στην Ε΄ πτέρυγα, που στοιβάζονται περίπου 120 άτομα».

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

 «Ο θάνατος της συγκρατούμενής μας Ντεμίρογλου Αζιζέλ ήταν καταλυτικός και οδήγησε στην εξέγερση των κρατουμένων. Η απάντηση στο θάνατο της συγκρατούμενής μας και τον εμπαιγμό του υπουργείου που ενώ έχει υποσχεθεί αποσυμφορήσεις στις φυλακές δεν το κάνει, ήταν η ωμή βία. Τα ΜΑΤ κατέστρεψαν αντικείμενα στη φυλακή, κυνήγησαν και χτύπησαν γυναίκες. Μια κρατούμενη με επιληψία που λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, χτυπήθηκε στο κεφάλι από τα ΜΑΤ και σε όλο της το σώμα ενώ την έσερναν και την πέταξαν στο θάλαμό της σαν σκουπίδι χτυπώντας και βρίζοντας την. Την στιγμή της εισβολής των ΜΑΤ η εξέγερση είχε ήδη λήξει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των αγώνων στις φυλακές που διατάσσεται εισβολή ΜΑΤ για να καταστείλει βίαια μια ειρηνική διαμαρτυρία».

αποσπάσματα από τα λόγια των κρατουμένων γυναικών στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ:

 – Άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

– Να αποφυλακιστούν ΤΩΡΑ όλοι οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι, οι μωρομάνες με τα παιδιά τους και όσοι θεωρούνται ευπαθείς ομάδες, δηλαδή συνολικά το 1/3 των κρατουμένων.

– Να αποφυλακιστούν ΤΩΡΑ όλες/όλοι οι κρατούμενες/οι που έχουν εκτίσει τα 2/5 μικτής ποινής.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ BAΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ!

ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ – ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

ομάδα ενάντια στην πατριαρχία- Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων