Belarus. Call for solidarity with imprisoned comrades from Belarus - IAF-IFA


It has been a long time since the last call for solidarity with the Belarusian anarchists appeared. Today we have to admit that the new wave of solidarity is needed urgently to help them out from the prison. That's why we call you to participate in days of action in solidarity with Belarusian political prisoners on 22nd-23rd of September (parliament election day is 23rd) .

The activists Ihar Alinevich, Mikalai Dziadok, Artsiom Prakapenka, Pavel Syramolatau, Aliaksandr Frantskievich, Jauhen Vas'kovich that were detained in autumn 2010 and winter 2011 and then sentenced to 3 to 8 years of prison in May 2011 for a series of attacks on state and capital symbols are finishing their second year in jail. During this time their comrades and relatives did their best to help them feel comfortable in custody and set them free.

In October 2011 they were acknowledged political prisoners by right-watch organizations. This fact gave them bigger chances to be freed as soon as possible, because at the moment the President of Belarus, Alexander Lukashenko, faces pressure from the European Union with the demands to set free all the political prisoners and decriminalize them. From August 2011 he has already pardoned more than 30 of them, but none of our comrades was granted freedom. Lukashenko said publicly, that he will pardon only those, who will write the petition for pardon, thus admitting their guilt and asking him personally for mercy. All the rest will remain in prison, he stated. In fact all imprisoned anarchists were many times asked if they want to sign such petition. Five of them refused to do it. Artsiom Prakapenka signed it under pressure but he is still in prison. Now there are 15 political prisoners left in Belarus, among them are 5 our comrades and 1 more, imprisoned for the action of solidarity with them. All the prisoners are experiencing different kinds of pressure from the administration of the prisons they are held in*, because Lukashenko wants to be a winner in this situation and make it as if it is not the EU that forces him to set free the political prisoners in fear of more political and economic sanctions, but as if it is his good will to pardon them, again only if they ask for it. We strongly oppose the fact that our comrades are now traded for benefits form the EU and condemn the pressure that they experience*. We call everybody to protest against these tortures and demand the immediate liberation of the political prisoners of Belarus, including anarchists.

We welcome solidarity actions of ANY kind starting from now on to accumulate amount of it on days of solidarity, we also ask you to make solidarity actions at least once a month if you find it possible even after the days of solidarity. We need constant pressure on the regime and the EU politicians in this situation.

The International of Anarchist Federations, August 2012.

 

 

 

Czech version

solidarita volání

Je tomu již dlouho, co se objevila poslední výzva k solidaritě s běloruskými anarchisty. Nyní si musíme připustit, že k tomu, abychom jim pomohli z vězení, je nezbytná nová vlna solidarity.

To je také důvod, proč vyzýváme k účasti na akčních dnech solidarity s běloruskými politickými vězni, které se budou konat 22. a 23. září (23. září probíhají v Bělorusku parlamentní volby).

Aktivisté Ihar Alinevič, Mikalai Dziadok, Artsiom Prakapenka, Pavel Syramolatau, Aliaksandr Frantskievič a Jauhen Vaškovič, kteří byli zadrženi na podzim roku 2010 a v zimě 2011, a následně v květnu 2011 odsouzeni na tři až osm let vězení za sérii útoků na symboly státu a kapitálu, jsou ve vězení bezmála dva roky. Během této doby se jejich kamarádi a příbuzní snažili, aby se aktivisté ve vazbě cítili co možná nejpohodlněji a aby byli propuštěni.

V říjnu 2011 byli lidskoprávními organizacemi uznáni za politické vězně.

Tato skutečnost zvětšila jejich šanci na propuštění, protože v tuto chvíli prezident Běloruska, Alexandr Lukašenko, čelí tlaku ze strany Evropské unie, která požaduje propuštění a dekriminalizaci všech politických vězňů.

Od srpna 2011 Lukašenko omilostnil více než 30 z nich, ale nikdo z našich soudruhů mezi nimi nebyl. Lukašenko veřejně prohlásil, že omilostní jen ty, kteří sepíší žádost za své propuštění, uznají tak svou vinu a požádají osobně o milost. Uvedl, že všichni ostatní zůstanou ve vězení. Všichni věznění anarchisté byli opravdu mnohokrát tázáni, zda chtějí podepsat takovou petici. Pět z nich to odmítlo udělat. Artsiom Prakapenka pod tlakem podepsal, ale i tak se nadále nachází ve vězení.

Nyní je v Bělorusku stále 15 politických vězňů, mezi nimi je našich pět soudruhů a jeden další, uvězněný kvůli akci solidarity s nimi. Všichni vězni zažívají různé druhy nátlaku ze strany správy věznic, v nichž jsou drženi, protože Lukašenko chce vyjít z této situace jako vítěz, jako ten, který vězňům odpouští ze své dobré vůle (opět pouze v případě, že o to sami požádají), a nikoli kvůli EU, která ho nutí k osvobození politických vězňů pod pohrůžkou dalších politických a ekonomických sankcí.

Chceme důrazně vystoupit proti skutečnosti, že naši soudruzi jsou nyní směňováni za výhody od EU a odsoudit tlak, který zažívají. Vyzýváme všechny k protestům proti tomuto mučení a požadujeme okamžité osvobození všech politických vězňů v Bělorusku, včetně anarchistů.

Vítáme solidární akce jakéhokoli druhu, od teď až po vyvrcholení během akčních dnů solidarity. Také vás chceme požádat o pořádání solidárních akcí alespoň jednou za měsíc, a pokud je to možné, i po akčních dnech. Potřebujeme v této situaci vyvinout stálý tlak na režim a politiky EU.

Internacionála anarchistických federací, Srpen 2012

Solidarity call : http://csaf.cz/index.php?clanok=1329